Privacyverklaring Atenka Coaching

Bij Atenka Coaching zijn we ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten wij je weten welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen.

Persoonsgegevens en gerechtvaardigd doel

Wij verwerken persoonsgegevens van coachees om uitvoering te kunnen geven aan de tussen ons overeengekomen overeenkomst of doelen die daaraan verenigbaar zijn, zoals het sturen van een nieuwsbrief. Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen op basis van door jou gegeven toestemming. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Algemene persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum;
 • Bijzondere persoonsgegevens als gegevens die betrekking hebben op je gezondheid.

Verstrekken aan derden

Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Daarom zullen wij je persoonsgegevens niet zonder je toestemming verstrekken aan anderen, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Met organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens kunnen garanderen.

Dataminimalisatie

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. Op het moment dat er geen grondslag meer bestaat voor het verwerken van persoonsgegevens, zullen wij deze verwijderen, tenzij er wettelijke bepalingen zijn die anders bepalen.

De rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

 • Inzage: betrokkenen kunnen de eigen gegevens inzien.
 • Correctie: betrokkenen kunnen hun gegevens die niet juist zijn laten corrigeren.
 • Verwijdering: betrokkenen kunnen hun gegevens, of een deel van hun gegevens laten verwijderen.
 • Intrekken van toestemming: betrokkenen kunnen altijd beslissen om gegevensverwerking op basis van toestemming in te trekken.
 • Beperking: betrokkenen kunnen het gebruik van hun gegevens laten beperken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aangeven dat zij geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen.
 • Dataportabiliteit: betrokkenen kunnen bepaalde gegevens (laten) overdragen naar andere organisaties.
 • Bezwaar: betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Verzoeken kunnen per e-mail gestuurd worden naar: info@atenkacoaching.nl. Om het verzoek in behandeling te nemen, is een geldige identificatie noodzakelijk. Daarom vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij wij je dringend verzoeken om het BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wij nemen het verzoek zo snel mogelijk in behandeling en je ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie van ons hierover. Kan het verzoek onverhoopt niet in behandeling worden genomen, dan wordt je hierover gemotiveerd geïnformeerd. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Om die reden hebben we onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen: – Fysieke toegangsbeveiliging; – Beveiligde werkomgeving; – Gebruik van virusscanner en firewall.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bij ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelstelling van de verwerking. Hierbij houden wij rekening met wettelijke termijnen. Wij houden de volgende bewaartermijnen aan:

 • Fiscale bewaartermijn voor standaard persoonsgegevens van 7 jaar;
 • Bewaartermijn voor gezondheidsgegevens van maximaal 2 jaar na afloop van de coaching.

Datalekken

Atenka Coaching meldt datalekken binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Houdt de datalek waarschijnlijk een hoog risico in voor jouw rechten en vrijheden, dan wordt je hierover zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk binnen 72 uur. Wij informeren je dan over de oorzaak ervan en welke gevolgen dit voor jou met zich mee kan brengen. Ook lichten wij je in over de dingen die wij hebben gedaan en in de toekomst zullen doen om datalekken te voorkomen.